MƏHSULLAR

Su yumşaldıcı filter (Kəmər)

Su yumşaldıcı filter (Kəmər)
15% Endİrİm
Su yumşaldıcı filter (Kəmər)

900 AZN

Aktivl??dirilmi? karbon filtrl?ri arzuolunmaz xlor, r?ng, dad, qoxu, ?ridilmi? qazlar, qal?qlar v? suda üzvi madd?l?rin t?mizl?nm?sind? istifad? olunur. Aktivl??dirilmi? karbon kömürü çox böyük bir s?th sah?si olan bir materiald?r (1000-1500 m2 / gr).

 Aktivl??dirilmi? Karbon Sisteml?rind? su emal zaman? filtrasiya mexanizmin? ?lav? olaraq emi? mexanizmi i?l?nir. Bu s?b?bl?, Aktivl??dirilmi? Karbon Filtrl?ri fiziki-kimy?vi t?mizl?m? sisteml?ridir.

Aktivl??dirilmi? karbon filtrl?ri insan müdaxil?sin? ehtiyac olmadan tam avtomatik olaraq i?l?yir. Günd? 15-20 d?qiq? avtomatik yuyulma aparan Aktiv Karbon Filter, bu ??kild? özünü yenil?yir.

Aktivl??dirilmi? karbon bax?m?ndan n?z?r? al?nacaq ba?qa bir m?s?l? mineral yataqda bakteriyalar?n inki?af? üçün uy?un bir mühit yarada bilir. Çünki, aktivl??dirilmi? karbon iç?risind? üzvi madd?l?r y???r v? bakteriyalar suda mövcud olduqda, bakteriyalar bu orqanik madd?nin qida olaraq istifad? edil? bil?r. Bel? hallarda bakterial s?zma meydana g?lm?si mümkündür. Buna gör? aktiv karbondan ?vv?l v? sonra suyun dezinfeksiya edilm?si vacibdir

  • 21.04.2019
  • 274