MƏHSULLAR

Su yum?ald?c? filter (Reine)

Su yum?ald?c? filter (Reine)
15% Endİrİm
Su yum?ald?c? filter (Reine)

1300 AZN

Suyun yum?ald?lmas? ion mübadil?si üsulu il? h?yata keçirilir. ?yon d?yi?m?si sodyum ??klind? katyonik qatran vasit?sil? kalsium v? maqnezium ionlar? olan suyun keçm?si il? ba? verir. S?rt su natrium ?sasl? kationik qatran keçir, s?rtlik ionlar? (Ca + 2 v? Mg + 2); qat?ndak? Na + ionlar?n? ?v?z edir.

Rezin yata??ndan mü?yy?n miqdarda s?rt su keçdikd?n sonra, qatran hiss?cikl?ri tamamil? s?rtlik minerallar? il? örtülmü?dür. Bu v?ziyy?td?, s?rtlik minerallar?n?n saxlanmas? ba?a çat?r. Suyun yenid?n qorunmas? v? natrium hiss?cikl?ri yenid?n birl??dirilm?si üçün qatran hiss?cikl?rinin s?rtlik minerallar?ndan s?rtlik ionlar?n? ç?xarmaq laz?md?r. Bu proses? "yenil??m? Bu" deyilir. Yenid?n b?rpa prosesi 5 ana add?mdan ibar?tdir: geri yuma, salin ekstrakt?, yava? durulama, tez yuyulma v? duzlu su doldurulmas?. 5 m?rh?l?d?n sonra qatran kalsium (Ca2 +) v? Maqnezium (Mg2 +) ionlar?n? azad edir, sodyum (Na +) ionlar?n? b?rpa edir v? xidm?t etm?y? haz?rd?r.

 

Aqualine Su yum?altma vahidl?rini haz?rlayark?n, qatran?n yerl??dirilm?si üçün qatran?n miqdar? xam su xarakterin?, günd?lik orta ax?na v? ?n yüks?k su s?rfin? gör? hesablan?r. Bundan ?lav?, regenerasiya prosesi ç?x?? suyu s?rtlik ölçülm?si ?sas?nda vaxt?nda idar? olunan, ax?n-n?zar?t v? ya s?rtlik analizatoru il? avtomatik idar? oluna bil?r.

  • 21.04.2019
  • 180