MƏHSULLAR

Tandem su yum?altma sistemi

Tandem su yum?altma sistemi
15% Endİrİm
Tandem su yum?altma sistemi

1900 AZN

Suyun yum?ald?lmas? ion mübadil?si üsulu il? h?yata keçirilir. ?yon d?yi?m?si sodyum ??klind? katyonik qatran vasit?sil? kalsium v? maqnezium ionlar? olan suyun keçm?si il? ba? verir. S?rt su natrium ?sasl? kationik qatran keçir, s?rtlik ionlar? (Ca + 2 v? Mg + 2); qat?ndak? Na + ionlar?n? ?v?z edir.

 

Tandem Yumu?atma Sisteml?ri iki yum?ald?c? birl??m?d?n ibar?tdir. Sistem suyun miqdar?na gör? h?cmli olaraq idar? oluna bil?r. TANDEM sistemind? h?r bir yum?alma cihaz? rejenerasiya dövr?sin? uy?un olaraq daxil olur v? prosesd? vahidin doyma s?viyy?sin? çatmas?n? v? prosesin özün? ötürülm?sini gözl?yir. Bu yolla, insan müdaxil?si v? b?rpas? prosesin? ehtiyac olmadan prosesin günd? 24 saat dayand?r?lmadan yum?aq suyun daimi olaraq ç?xar?lmas?.

 

Rezin yata??ndan mü?yy?n miqdarda s?rt su keçdikd?n sonra, qatran hiss?cikl?ri tamamil? s?rtlik minerallar? il? örtülmü?dür. Bu v?ziyy?td?, s?rtlik minerallar?n?n saxlanmas? ba?a çat?r. Suyun yenid?n qorunmas? v? natrium hiss?cikl?ri yenid?n birl??dirilm?si üçün qatran hiss?cikl?rinin s?rtlik minerallar?ndan s?rtlik ionlar?n? ç?xarmaq laz?md?r. Bu proses? "yenil??m? Bu" deyilir. Yenid?n b?rpa prosesi 5 ana add?mdan ibar?tdir: geri yuma, salin ekstrakt?, yava? durulama, tez yuyulma v? duzlu su doldurulmas?. 5 m?rh?l?d?n sonra qatran kalsium (Ca2 +) v? Maqnezium (Mg2 +) ionlar?n? azad edir, sodyum (Na +) ionlar?n? b?rpa edir v? xidm?t etm?y? haz?rd?r.

 

Aqualine Tandem Suyu yumu?atma qur?ular? dizayn ed?rk?n, qatran?n yerl??dirilm?si üçün qatran?n miqdar? xam su xarakterin?, günd?lik orta ax?na v? ?n yüks?k su s?rfin? gör? hesablan?r. Bundan ?lav?, regenerasiya prosesi ç?x?? suyu s?rtlik ölçülm?si ?sas?nda vaxt?nda idar? olunan, ax?n-n?zar?t v? ya s?rtlik analizatoru il? avtomatik idar? oluna bil?r.

  • 21.04.2019
  • 154