MƏHSULLAR

Ultraviyole sisteml?rli (dezinfeksiya)

Ultraviyole sisteml?rli (dezinfeksiya)
10% Endİrİm
Ultraviyole sisteml?rli (dezinfeksiya)

900 AZN

Ultraviyole sisteml?rl? dezinfeksiya mikroorqanizml?rin suya heç bir kimy?vi v? oksidan ?lav? etm?d?n inaktivl??dirilm?si prosesidir. Bir boruya b?nz?r ?ü?? örtüy? yerl??dirilmi? ultrab?növ??yi lampa say?sind? cihaza daxil olan suya UV UV s?viyy?sind? düz?li? verilir. Bu ultrab?növ??yi ?üalar mikroorqanizml?rin DNT qurulu?unu t?sirsiz hala g?tir? bil?r. Bel?likl?, ortalama dezinfeksiya effektivliyi 99.9% ?ld? edilir.

Mikroorqanizml?ri bu sisteml? öldürm?k üçün ultrab?növ??yi i??q onlara birba?a vurulmal?d?r. Buna gör? su, ultrab?növ??yi sistem, çöküntü kimi parametrell?r? girm?d?n ?vv?l, bulan?kl??? sudan ç?xar?lmal?d?r. Bunun üçün, ultrab?növ??yi ?vv?l qum filtr v? ya kartu? filtrini istifad? etm?k m?sl?h?t görülür.
Ultraviyole sisteml?rd? n?z?r? al?nacaq ba?qa bir m?s?l?, sistemin son istifad? üçün mümkün q?d?r yax?n yerl??dirilm?sidir. Bundan ?lav?, sistemd?n ç?xan su atmosfer? aç?q bir vahid hal?na g?tirilm?m?li v? gözl?m? olmadan istifad? edilm?lidir. Ultrab?növ??yi vahidl?rd? yax?? effektivliyin ?ld? edilm?si üçün dövri texniki xidm?t vacibdir. Bir il kifay?t q?d?r kvars ?ü??si t?mizl?m? UV lampa d?yi?ikliyin? v? xam suyun keyfiyy?tin? ba?l? olaraq müt?madi olaraq apar?l?r. ?g?r bu t?mizl?m? apar?lm?rsa, UV radiasiyas?n?n effektivliyi azalacaq v? cihaz?n s?m?r?liliyi azalacaq.

ULTRAV?OLE S?STEM?N?N ÜSTÜNLÜKL?R?

Dezinfeksiya qabiliyy?ti yüks?kdir.
Su içind? yan m?hsullar? v? qal?qlar? meydana g?tirmir.
Suyun dad?na t?sir etmir.

  • 21.04.2019
  • 167