MƏHSULLAR

Mineral duş başlığı

Mineral duş başlığı
20% Endİrİm
Mineral duş başlığı

45 AZN

 1. H?r k?s?, h?r ev? ehtiyac var! 

 2. Bu gün, sevdikl?riniz?, u?aqlar?n?za v? körp?niz? bir xeyir verin. 

 3.  D?rhal f?rqini gör?c?ksiniz.

 4. Mineral Du? Ba?l??? Normal du? ba?l???na nisb?t?n t?xmin?n 50% az su il?, 2 d?f? güclü v? t?sirli t?zyiq? malikdir.

 5. Mineral Du?  enerjiy? q?na?t edir. 

 6. Su istehlak?n?n azald?lmas? 50% isti su üçün elektrik enerjisi v? t?bii qaz?n istifad?sini azald?r. 

 7.  50% az su istifad? edildiyi üçün, kollektor isti suyun d?r?c?sini sabit saxlay?r.

 8. Duş ba?l??? iç?risind? Zeolid, Ceramic v? Illit kimi mineral v? t?bii da?lar say?sind? saç v? d?ri sa?laml???na köm?k edir 

 9. Dü?ünün! 

 10. su; mikro filtrl?r, seramik sah?l?r, mineral da?lardan keçir. Bel?likl?, d?bd?b?li du?dan istifad? ed? bil?rsiniz v? keyfiyy?tli t?min ed? bil?rsiniz. 

 11. ?lk istifad?d? 50% su q?na?t ed?n nano-texnologiya du? ba?l???n?n zövqünü v? üstünlüyünü gör?c?ksiniz.

 12. Dön?n Tornado borusunun iç?risind? olan keramika da?lar? havaland?r?r, yum?ald?r v? su balonu yarad?r. 

 13. T?bii Zeolid da? il? mikrobioloji z?r?rli madd?l?r? qar?? yüks?k emissiya t?min edir 

 14. .

 15. Mineral Du? Ba?l??? standart du? ba?l?qlar? il? uy?undur.

 16. M?hsul yüzd? yüz Türkiy?  istehsal?

 • 29.04.2019
 • 151